informacion_legal

AVISO LEGAL

CONDICIÓNS XERAIS DE ACCESO E USO DO SITIO WEB ACOLECTIVA.ORG

O sitio web www.acolectiva.org é propiedade de A Colectiva, asociación profesional de artistas de Galicia (en adiante, A Colectiva), con enderezo a efectos de notificacións en Avda. Arteixo 171, 15008 A Coruña, CIF núm. G70505110, e enderezo de correo electrónico contacto@acolectiva.org, e a través do mesmo se proporciona información sobre as súas actividades e/ou servizos.

O acceso e uso do sitio web atribúe ao que o realiza a condición de “Usuario” e implica a aceptación íntegra, expresa e sen reservas das presentes condicións xerais, vixentes no momento do acceso. Se o usuario non comprendera na súa totalidade as presentes condicións de uso ou non estivera de acordo coas mesmas, deberá abstenerse de utilizar e operar a través deste sitio web.

As presentes condicións xerais rixen única e exclusivamente o uso do sitio web de A Colectiva por parte dos usuarios que accedan e/ou naveguen por www.acolectiva.org. As presentes condicións xerais expóñense en todas e cada unha das páxinas do sitio web acolectiva.org, para que os usuarios poidan lelas, imprimilas e archivalas.

PRIMEIRA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO.

A utilización do sitio web de A Colectiva é de balde e non require o previo rexistro do usuario. En aqueles casos que o acceso e/ou uso de determinados servizos e/ou contidos requiresen o rexistro ou suscripción dos usuarios, será necesario que éstes acepten previamente a correspondente Política de Privacidade e as Condicións Xerais específicas, non sendo posible o acceso aos mesmos sen dita aceptación.

As condicións de acceso e uso do presente sitio web ríxense estrictamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe, comprometéndose o usuario a realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren dereitos ou intereses de terceiros (dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual, etc.), ou a legalidade vixente.

A Colectiva prohíbe expresamente:

  • Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo, por calquera medio, calquera tipo de dano aos sistemas de A Colectiva ou a terceiros.
  • Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos ("spaming") ou envío de grandes mensaxes coa fin de bloquear servidores da rede ("mail bombing").

O usuario comprométese a non utilizar o sitio web, nin os contidos ou información e/ou os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

A Colectiva poderá interrumpir en calquera momento o acceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais.

SEGUNDA.- CONTIDOS.

Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluidos por A Colectiva, utilizando fontes internas e externas, de tal modo que A Colectiva unicamente se fai responsable polos contidos elaborados de forma interna.

A Colectiva resérvase o dereito a modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web. A Colectiva non asegura nin se responsabiliza do correcto funcionamento dos enlaces a sitios web de terceiros que figuren en acolectiva.org.

Ademais, a través do sitio web acolectiva.org, poden poñerse a disposición dos usuarios, servizos gratuitos e/ou de pago ofrecidos por terceiros alléos, os cales se regixán polas condicións particulares de ditos servizos. A Colectiva non garantiza en ningún caso a veracidade, exactitud ou actualidade dos contidos e servizos ofrecidos por terceiros e queda expresamente exonerado de calquera tipo de responsabilidade polos danos e perxuízos que poidan derivarse da falta de exactitude destes contidos e servizos.

TERCEIRA.- RESPONSABILIDADE.

A Colectiva en ningún caso será responsable de:

  • Os fallos e incidencias que poudesen producirse nas comunicacións, borrado ou transmisións incompletas de maneira que non se garantiza que os servizos do sitio web estén constantemente operativos.
  • Da produción de calquera tipo de dano que os usuarios o terceiros poudesen ocasionar no sitio web.
  • Da fiabilidade e veracidade das informacións introducidas por terceiros no sitio web, ben directamente, ben a través de enlaces ou links.

A Colectiva resérvase o dereito a suspender o acceso sen previo aviso de forma discrecional e con carácter definitivo ou temporal ata o aseguramento da efectiva responsabilidade dos danos que poudesen producirse.

A Colectiva colaborará e notificará á autoridade competente as incidencias anteriormente indicadas no momento no que teña coñecemento fehaciente de que os danos ocasionados constitúan calquera tipo de actividade ilícita.

CUARTA.- DEREITOS DE AUTOR

Os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web acolectiva.org atópanse plenamente protexidos polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reproducción, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos, salvo consentimento expreso de A Colectiva.

A Colectiva pode utilizar fontes externas para a elaboración dos seus contidos e estabrecer links ou hiperenlaces a artigos ou informacións de terceiros citando sempre a fonte. O lexítimo titular dos dereitos de autor das informacións así incluidas poderá solicitar en calquera momento a eliminación dos referidos contidos.

Os materiais tanto gráficos como escritos enviados polos usuarios a través dos medios que se ponen a súa disposición no sitio web son propiedade do usuario quen afirma ao envialos a súa lexítima autoría e cede os dereitos de reproducción e distribución a A Colectiva.

QUINTA.- JURISDICCIÓN E LEI APLICABLE

As presentes condicións xerais ríxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados de A Coruña, renunciando expresamente o usuario a calquera outro fuero que pudese corresponderle.

SEXTA.- MISCELANEA.

No caso de que calquera cláusula do presente documento fose declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e se interpretarán tendo en conta a voluntade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. A Colectiva poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos, salvo recoñecemento expreso por parte de A Colectiva.

As cookies axúdannos a ofrecer os nosos servizos. Ao utilizar os nosos servizos, aceptas o uso de cookies.